Договір оферти

П У Б Л І Ч Н И Й Д О Г О В І Р

(договір публічної оферти)


Цей Договір є Публічним договором (Публічний договір, оферта), його умови однакові для всіх Замовників незалежно від їх статусу (фізична особа, фізичною особою-підприємцем, юридична особа). При повній згоді з даним Публічним договором, Замовник приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та отримання Послуги.
Цей Договір є угодою між ФОП Костюк Сергій Олександрович (надалі по тексту – «Постачальник») і будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, отримувачем Послуг (надалі по тексту – «Замовник»)

1. Загальні положення
1.1. Замовник залишаючи заявку через інтернет-магазин та проводячи 100% оплату ціни Послуги (Акцепт Замовника), приймає повністю та беззастережно всі умови надання Публічної угоди.
1.2. Укладаючи Договір, Замовник (Фізична особа) підтверджує, що надає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. 1.3. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Замовник підтверджує, що йому повідомлено (без будь-якого додаткового повідомлення) про права, встановлені правовими актами в галузі захисту персональних даних та порядку їх зберігання, обробки та використання, незалежно від юрисдикції Замовника.

2. Терміни та визначення
2.1. «Інтернет – магазин» - сайт Постачальника створений для укладення Публічних договорів, щодо надання Послуг Постачальником на запропонованих ним умовах та за допомогою мережі Інтернет.
2.2. «Послуга» – проведення онлайн майстер-класу, вебінару чи іншого консультування, в записі чи онлайн.
2.3. «Персональні дані» – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи, чи до особи, яка визначається.
2.4. «Істотний недолік Послуги» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання послуги відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Постачальника), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача (Замовника) причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:
а) він взагалі не може бути усунутий;
б) він робить Послугу суттєво іншою, ніж передбачено договором.

3. Предмет договору
3.1. Замовник зобов’язується оплатити та отримати Послугу, на умовах цього Публічного договору, а Постачальник зобов’язується надати Замовнику Послугу.
3.2. Цей Публічний договір регулює придбання Послуги в Інтернет-магазині, в тому числі:
3.2.1. добровільний вибір Замовником Послуги в Інтернет-магазині;
3.2.2. самостійне оформлення Замовником замовлення через Інтернет-магазин;
3.2.3. оплата Замовником замовлення, оформленого через Інтернет-магазин;
3.2.4. надання і передача Послуги Замовникові згідно з умовами цього Публічного договору.

4. Порядок оформлення замовлення
4.1. Замовник самостійно оформляє замовлення онлайн через Інтернет-магазин або за допомогою телефонних засобів зв’язку за контактами, вказаними на сайті Інтернет-магазину.
4.2. Ціна і порядок оплати послуги
4.2.1. Повна ціна Послуги вказується на сторінках Інтернет-магазину Постачальника.
4.2.2. Ціна на Послугу може змінюватися в залежності від кон’юнктури ринку, що відбивається на цінах в Інтернет-магазині. Постачальник не може змінювати ціну для конкретного Замовника, в разі, якщо той вже прийняв умови Постачальника та здійснив у встановленому цим Публічним договором порядку оплату Послуги (послуг).
4.3. Постачальник оплачує ціну Послуги протягом 2-х робочих днів (в розмірі 100% передоплати) за допомогою банківського переказу грошей (іншого онлайн переказу) на поточний рахунок Постачальника, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (платіжного сервісу інтегрованого в Інтернет-магазин).

5. Надання Послуги
5.1. Надання Послуг Замовнику відбувається після надходження від Замовника 100% оплати.
5.2. Ціна Послуги в Інтернет – магазині вказується при оформленні Послуги, але може бути уточнена в кожному окремому випадку менеджером Постачальника в телефонному режимі.
5.3. При замовленні оптових партій (в тому числі для працівників Юридичних осіб - Замовників), строки і ціна Послуги узгоджуються окремо в кожному конкретному випадку.
5.4. У випадку відсутності технічної можливості, Постачальник може відмовити Замовнику в наданні Послуги.

6. Повернення Послуги належної якості
6.1. Враховуючи суть та специфіку Послуги вона не підлягає поверненню.

7. Права та обов’язки сторін
7.1. Замовник зобов’язаний:
7.1.1. ознайомитись з інформацією про Послугу, яка розміщена на сайті Постачальника (Інтернет-магазині);
7.1.2. самостійно оформити замовлення через Інтернет-магазин;
7.1.3. своєчасно оплатити та отримати Послугу у Постачальника на умовах цього Публічного договору.
7.2. Замовник має право вимагати від Інтернет-магазину дотримання умов цього Публічного договору.
7.3. Постачальник зобов’язаний:
7.3.1. дотримувати умов цього Публічного договору;
7.3.2. надати Замовнику Послугу у відповідності до цього Публічного договору та опису на сайті Інтернет-магазину;
7.3.3. розмістити на сайті Інтернет-магазину інформацію про:
7.3.3.1. назву послуги та його об’єм;
7.3.3.2. ціну, умови оплати;
7.5. Постачальник має право:
7.5.1. в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Публічного договору, або через відсутність технічної можливості надання Послуги.

8. Порядок повернення коштів Замовнику
8.1. У випадку виявлення Замовником недоліків в Послузі, останній має право протягом 3-х календарних днів надіслати свою претензію на електронну адресу Постачальника (service.kostiuk@gmail.com), де викласти свої обґрунтовані зауваження, щодо невідповідності Послуги опису на сайті Інтернет-магазину чи інших істотних недоліків.
8.2. У випадку, якщо Постачальником будуть задоволено претензію, кошти підлягають Поверненню частково або в повному обсязі Замовнику, на розсуд Постачальника.
8.3. Сторони погодили, що у випадку недотримання вимог вказаної вище процедури, Послуга вважається такою отримана Замовником у належному стані та без будь-яких претензій.
8.4. Положення, що не врегульовані в цьому Публічному договорі, регулюються відповідності до законодавства України.

9. Відповідальність сторін
9.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Публічного договору в порядку, передбаченому законодавством України.
9.2. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Публічного договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Публічного договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Публічного договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.
9.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу Сторону про настання таких обставин.
9.4. Сторони повинні докладати зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
9.5. Постачальник не несе відповідальність за технічну неможливість Замовника отримати Послугу з його вини чи вини третіх осіб.
9.6. Постачальник не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення.
9.7. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.


10. Інші умови
10.1. Постачальник залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті Інтернет-магазину.
10.2. Інтернет – магазин створений для організації дистанційного способу продажу Послуг через Інтернет.
10.3. Приймаючи умови цього Публічного договору Замовник надає свою згоду на використання відео, фото або текстового контенту з його участю для маркетингових, рекламних, інформаційних цілей Постачальника.
10.4. Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Постачальника «Контрагенти» з наступною метою: дані, що стають відомі Постачальнику використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину. Для цілей, передбачених цим пунктом, Постачальник має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Замовника, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.
10.5. Замовник дає Постачальнику право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: розміщувати персональні дані в бази даних Замовника (без додаткового повідомлення Замовника про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Постачальник бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Постачальником на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).
10.6. У випадку небажання отримувати розсилку, Замовник має право звернутися до Постачальника, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

11. Строк дії цього договору
11.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення та проведення оплати і діє безстроково.
11.2. Публічний договір є неукладеним (відсутність акцепту), а його умови не прийняті Замовнику у випадку не проведення ним оплати Послуги.

12. Праві підстави
12.1. Публічний договір складений на підставі положень ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про електронну комерцію».

13. Реквізити:

ФОП Костюк Сергій Олександрович
UA073220010000026000330100084
ЄДРПОУ 3163710456
Акціонерне Товариство "УНІВЕРСАЛ БАНК"
МФО 322001
ЄДРПОУ Банку 21133352
service.kostiuk@gmail.comE-mail: service.kostiuk@gmail.com
© ФОП Костюк С.О.
Made on
Tilda